نام و نام خانوادگي : اردشير نوريان 
 تحصيلات: دکتری روابط بين الملل ماه 

عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
عضو هيئت علمي مرکز عالي شهرداری تهران (هيئت مدرسين) 

 سوابق اجرایی:
1395-1399 مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شریف سامان – بن – شهرستان های شهرکرد در مجلس شواری اسلامی ( دوره دهم) 1 1395-1399 مجلس شورای اسلامی رئيس گروه دوستی پا تانزانيا –رلمانی ایران 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی رئيس گروه دوستی پا استونی–رلمانی ایران 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی رئيس گروه دوستی پا ليتوانی –رلمانی ایران 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی رئيس گروه دوستی پا اسلوونی–رلمانی ایران 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی رئيس گروه دوستی پا لتونی–رلمانی ایران 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی عضو کميته اجرایی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطين 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی عضو دبير خانه کنفرانس های بين المللی فلسطين 
1395-1399 مجلس شورای اسلامی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هئيت امنا موسسه آموزش و تحقيقاتی صنایع دفاعی 

1395-1399 مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی در کميته حل اختلاف و رسيدگی به شکایات استان چهارمحال و بختياری 

1388-1390 و زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی عضو هئيت امنا دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختياری 

1396-1400 دانشگاه آزاد اسلامی عضو هئيت امنا دا نشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 
1394-1398 وزارت علوم و تحقيقات فناوری نماینده وزیر علوم در هئيت امنا موسسه غيرانتفاعی نوردانش 
1392 شهرداری تهران مدیرعا مل و عضو هيئت مدیره شرکت نوسازی عباس آباد 
1392 بانک سپه مشاور مدیرعامل بانک سپه 
1391-1392 شهرداری تهران شهردار منطقه تهران
1384 1381- کشور بوسنی و هرزگوین عضو هيئت دیپلماتيک سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو 

تاکنون 1392 تهران عضو هيئت امناء خانه صنعت ایران 
1388 وزارت کشور شهردار شهرکرد 
1388-1391 شهرکرد رئيس هيئت عامل بانک شهر در استان چهارمحال و بختياری 
1374 استانداری چهار محال و بختياری مشاو ر اجرایی استاندار چهارمحال و بختياری

1392 استانداری چهار محال و بختياری مدیر کل سياسی انتظامی 
1376 استانداری چهار محال و بختياری سرپرست حراست استانداری 
376 1 استانداری چهارمحال و بختياری دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
1377-1375 استانداری –وزارت کشور چهارمحال و بختياری عضو هيئت رسيدگی به تخلفات اداری
1388 فضای سبز شهرکرد رئيس شورای سازمان فضای سب ز شهرکرد
1388 ميادین ميوه و تره بار شهرکرد رئيس شورای سازمان ميادین ميوه و تره شهرکرد 
1388 آتش نشانی شهرکرد رئيس شورای سازمان آتش نشانی شهرکرد 
1391-1388 رئيس هيئت دوچرخه سواری استان چهارمحال و بختياری
1388 بهسازی و نوسازی شهرکرد نائب رئيس شورای سازمان بهسازی و نوسازی شهرکرد 
1388 تاکسيرانی شهرکرد نائب رئيس سازمان تاکسيرانی شهرکرد 
1380 1378- شرکت شقایق رئيس هيئت مدیره شرکت شقایق 
1378-1380 شرکت نور سيم رئيس هيئت مدیره شرکت نور سيم
1378-1380 شرکت سرمایه گذاری زاگرس نایب رئيس هيئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زاگرس 
-تاکنون 1391 فدراسيون هندبال عضو هيئت رئيسه فدراسيون هندبال کشور

پروژه ها ی 3 شاخص عمر انی بهره برداری شده در زمان مدیریت .مديرعامل شرکت نوسازی عباسآباد 1 پل طبيعت – الف پل طبيعت به عنوان بزرگترین پل غير خودرویی خاورميانه ، نخستين مقصد گردشگری شهروندان و گردشگران دخلی و خارجی پایتخت است.این پل از زمان بهره برداری تا کنون جوایز و افتخارات متعددی همچون خشت معمار برتر 300 به انتخاب A+ طلایی سازمان ملل متحد ، جایزه جهانی مدیریت اجرایی پروژه ، جایزه جهانی دنيا و. .. را دریافت کرده است.

مشخصات پروژه
متر297 طول تن2000 وزن سازه متر مربع7000 مساحت قطعه14000 تعداد قطعه فولادی متر 40 ارتفا ع از سطح زمين متر590 فضای سبز روی پل متر10 عرض پل

) مرکز علم و آسمان نمای گنبد مينا(پلانتاريوم –ب مرکز علم گنبد مينا بزرگترین آسممان نمای خورميانه امست که در بوسمتان منظومه مشمسمی واقع شمده امست .در این ، آسممان نما با استتفاده از مسيسمتمهای صموتی وتصمویری خاچ و پيچيده و همچنين نوع مسازه معماری و عمرانی آن قمابلميت ح ضمممور م مخامطب در ف مضممامهای مماکرو مسممکوپی همچون کرات و کهک مممشان مها و همچنين ف مضممامهای ميکروسکوپی مانند بدن انسان را دارا می باشد.
مشخصات پروژه
متر مربع10000 مساحت بوستان متر مربع 1800 مساحت گنبد مينا
طول دهانه گنبد (پرده نمایش)
متر18


گنجایشصندلی 154


ج-با غ هنر پهنمه شمممرقی ارا بمممی عبماس آبماد ، بعمد از عبور از بما موزه دفماع ممقدس بمه مبا هنر می ر سمممد. مجموعمه ای کمه مبا بهرهگيری از کالبد هنری و معنوی ایرانی اسلامی ، محيط بسيار جذاب و ویژه ای را برای هنرمندان و هنر دوستان فراهم کرده امست. با هنر مشامل مجموعه هایی همچون با کتا ب ، خانه شمعر ، خانه موسميقی ، با کوشمک ، با نمایش و ... است.
مشخصات پروژه
مترمربع111500 مساحت با هنر هکتار11 با نمایش

مساحت فضای فرهنگی و ابنيه با هنر

مترمربع14400
145 مساحت فضای سبز با هنر مترمربع 00
مساحت خانه شعر مترمربع1465


مساحت خانه نقش

مترمربع3413

مساحت خانه موسيقی مترمربع2965
مساحت کوشک مرکزی مترمربع 5765

مساحت مسير حرکتی با هنر

مترمربع5500د-گذر فرهنگ 4300طرح “گذر فرهنگ” یکی از پروژه های تعریف شده در منطقه ارابی عباس آباد با مساحتی در حدود متر مربع است که بخش های متنوعی را بهم اتصال داده و گذری با رویکردهای فرهنگی، هنری و اجتماعی می باشد. عناصر فرهنگی و تفرجی مختلفی چون پارک طالقانی، با موزه دفاع مقدس، با هنر، با نمایش، با کتاب،با فلسفه، با علوم ،با دانش،با موزه جواهرات و خزائن ملی، فرهنگستان های جمهوری اسلامی و کتابخانه ملی که در این محوطه گسترده شده اند همگی از بخش های پر مراجعه بوده و فضای پرتکاپویی را برای شهروندان بوجود می آورند به همين دليل توجه به شبکه ارتباطی این فضاها و ایجاد نقاط عطف مناسب جهت اجتماع و تعاملات انسانی و ایجاد فضاهای سرزنده شهری از اهداف مهم این طرح می باشد. این پهنه به دليل قرارگيری در مرکز فعاليتهای شهری، وجود عناصر فرهنگی و اجتماعی بسيار متنوع در محوطه درونی آن و نيز در فضای بلافصل بيرونی از اهميت مضاعفی برخوردار می گرد.ه- دریاچه هنر دریاچه هنر بزرگترین دریاچه ی قلب پایتخت است که در مرکز پهنه شرقی ارابی عباس آباد جای گرفته و از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکيل شده است. از ویژگيهای دیگر این دریاچه ی زیبا سکوی نمایش و آمفی تئاتری است که در مرکز دریاچه بزرگتر تعبيه شده است. مشخصات
مترمربع20000 مساحت دریاچه


حجم تصفيه خانه


متر مکعب 1000

طول آبنما

متر 60
تعداد فوارهعدد37
Page 9 of 15

تهران 14 - شهرداری منطقه 2 ) بزرگراه امام علی (ع 2-1 بزرگراه امام علی آزادراهی است که شما ل شرق تهران را به جنوب آن متصل ميکند . این بزرگراه به دليل این که شمال یترین نقطه تهران را به جنوب یترین نقطه متصل ميکند بسياری از بزرگراهها و خيابا نهای مواصلاتی شرقی-غربی را قطع کرده و این امر باعث دسترسی سریعتر به دیگر نقاط تهران ميگردد .بزرگراه امام علی همانند یک حلقه ارتباطی در بين تقاطع25 پل در 56 کيلومتر بوده و دارای 35 بسياری از شریا نهای اصلی شهر تهران ایفای نقش مينماید . طول این بزرگراه است .بزرگراه امام علی دارای هشت مسير تندرو در تراز منفی یک و شش مسير کندرو در تراز صفر است که دو مسير و15 ،14 ،13 ،8 ،7 تندرو برای راه اندازی سامانه اتوبوسهای تندروی تهران پيش بينی شده است .این بزرگراه از مناطق 14 کيلومتر از طول این بزرگراه در زمان مدیریت اردشير نوریان در شهرداری منطقه 5 . شهرداری تهران عبور ميکند 20 به بهره برداری رسيد .

مشخصات پروژه
کيلومتر35 طول بزرگراه پل56 تعداد پل


تعداد تقاطع


25


کيلومتر5 14طول بزرگراه در منطقه
تعداد املاک معار ض خریداری شده در منطقه ملک871 ميزان نوسازی بافت فرسوده شهری 200000 مترمربع
. شهرداری شهرکرد 3 برجهای دو قلو شهرکرد 3-1 این پروژه در مرکز شمممهر شمممهرکرد احداو می مشممود و به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی ا مممستان چهارمحال و ، بختياری و مرکز ا سمممتان معرفی شمممده ا مسممت. در این پروژه واحدهای تجاری، خدماتی، درمانی، اداری، رفاهی تفریحی و ... پيش بينی شده است. مشخصات پروژه
مترمربع6000 مساحت


تعداد طبقات


طبقه26

واحد 750 ظرفيت پارکينگ طبقاتی
3 ظرفيت پارکينگ پيرامونی واحد 25

تعداد پارک سوار پيش بينی شده

عدد5


Page 11 of 15

4 عناوین و ، جوایز افتخارات ملی و بین المللی کسب شده

رديف عنوان
1

برنده خشت طلایی سازمان ملل متحد درسال 1392

2

برنده نشان عالی مدیر سال جمهوری اسلامی 1394 ایران در سال


شرکت20 انتخاب به عنوان مدیرعامل یکی از 3 ماندگار کشور در عرصه احداو و انرژی در 1 سال 394


چهره ماندگار مدیریت کسب و کار ایران در 4 139 سال 5
5 سوابق ی تحصیل :

6 سوابق پژوهشی - آموزشی: سوابق تدریس 6.1

محل ت سال عنوان دريس رديف
1375 -1376 دانشگاه پيام نور شهرکرد اصول علم سياست 1
1375-1376 دانشگا تاریخ عقاید سياسی ه پيام نور شهرکرد 2
1388-1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد– انقلاب اسلامی ایران 3
1388-1390 دانشگاه ژئوپلتيک پيام نور شهرکرد 4
1388-1390 دانش سازمانهای محلی و اداری گاه پيام نور شهرکرد 5
1388-1390 د واحد شهرکرد– مبانی دفاع مقدس انشگاه آزاد اسلامی 6
1390-1391 مرکز علمی کاربردی آسيب های اجتماعی 7
1390-1391 مرکز علمی کاربرد آشنایی با قوانين و مقررات داخلی و ی بين المللی درباره مواد مخدر 8 تاکنون1392 دانشگاه تهران دانشکده حقوق – س ياست خارجی تطبيقی 9
تاکنون1392 دانشگاه تهران دانشکده حقوق – مطالعات منطقه ای 10محل سال مقطع / گرايش تحصيل رديف
1368 - 1372 دانشگاه تهران ليسانس علوم سياسی 1
1374 دانشگاه امام حسين ليسانس علوم نظامی )ع( 2
1373 – 1376 دانشکده روابط وزارت امور خارجه فوق ليسانس دیپلماسی و سازمانهای بين المللی 3
1391 دانشگاه تهران دکتر ی روابط بين الملل 4
دانشگاه عالی دفاع ملی پایان دوره نظری دکتری مطالعات امنيت ملی 5مقالات منتشر شده 6.2
انتشارات سال عنوان مقال رديف ه
1380 مجله مبارزه جهان اسلام موسسه اندیشه سازمان نور با تروریسم گامی تازه برای استيلاء بر جهان 1
1387 مجله سياسی خا منازعه و رجی وزارت خارجه همکاری : نقش قدرت در صلح و امنيت بين المللی 2
1387 مجله علوم سياسی دانشگاه باقرالعل ادراک و اعتبار گرائی در نظریه های امنيتی وم 3
1389 مجله راهبر برنامه د ریزی در سياست خارجی :تحليلی بر سند چشم انداز 1404 4 1387 مج یکجانبه گرایی آمریکا و تأثير آن بر قدرت ملی ایران له علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم 5
1378 مجله مطالعات جنگ بررسی روابط استراتژیک ایران و روسيه 6
1387 دانشگاه دفاع ملی تحریم اقتصادی و پيا مدهای امنيتی آن ) مورد ایران ( 7
1387 دانشگاه دفاع ملی محيط امنيتی ایران و امارات : تحليلی بر راهبردهای امني تی 8
1387 دانشگاه تهران روابط ایران و ایالات متحده بعد از سپتامبر دیدگاهها و 11 مسایل 9 1387 دانشگاه دفاع ملی ملت سازی و امنيت ملی 10
1387 دانشگاه دفاع ملی نقش ملاحظات امنيتی در همگرائی منطقه ای در خاور ميانه 11
1386 دانشگاه تهران همکاری و منازع ه در روابط بين الملل : نگاهی به نظریه سازه انگارانه " الکساندر ونت 12 1387 دانشگاه تهران مفهوم و توزیع قدرت در پست مدرنيسم از دیدگاه ميشل
فوکو 13 1386 دانشگاه دف مرزهای اجرایی امنيت در مکتب کپنهاک اع ملی 14
1387 دانشگاه دفاع ملی محاصره غزه : ماهيت بحران ؛ نقض حقوق بشر و راهکارها 15


1387


دانشگاه دفاع ملی
دیپلماسی احياء آميز و کاربرد نيروهای مسلح در سياست خارجی : مدل تحليلی سياست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران
16
1386 دانشگاه دفاع ملی تضعيف وحدت ملی ایران : تداوم راهبرد ملت سازی شوروی در آذربایجان
17
1387 دانشگاه دفاع ملی تأملی به مدیریت بحران در خاورميانه 18
کتاب 6.3

ناشر وبعيت نشر عنوان ردیف
ستاد انتشار محدود کل نيروهای مسلح معاونت تحقيقات شناخت پدیده وهابيت در نوار مرزی ایران 1
موسسه مطالعات اندیشه سازان منتشر شده است ترجمه نقش آمریکا در ملت سازی از آلمان تا عراق 2
مجله مطالعات م منتشر شده است معرفی لی و نقد کتاب :نقش آمریکا در ملت سازی از آلمان تا عراق 3

ترجمه مقالات 6.41386 دانشگاه دفاع ملی سرمایه اجتماعی و نقش آن در مقابله با تهدیدات نرم 19
1390 مرکز مطالعات برنامه استراتژیک ) ریزی در سياست خارجی ( به دو زبان 20
1393 پژوهشهای سياسی جهان جایگاه امنيتی در تحکيم و توسعه اقتدار ملی از – مولفه دفاعی منظر امام خمينی و آیت الله خامنه ای 21
انتشارات سال عنوان رديف
1387 دانشگاه دانش به مثابه قدرت : علم ؛ سلطه نظامی و اقدامات امنيتی ایلات دفاع ملی متحده 1 1386 دانشگاه تفسيری نو تهران از رئاليسم : تبار شناسی : نشانه شناسی ؛ سرعت شناسی 2
1386 دانشگاه م تهران حيط استراتژیک 3
1386 دانشگاه تئوری بيان می کند : من تهران طق استراتژیک 4
1386 دانشگاه گروه اندیشی تهران 5
1387 دانشگاه توهم تک قطبی آمریکا دفاع ملی 6پايان نامه و پروژه های پژوهشی 6.5


دانش سال عنوان گاه رديف
1376 دانشکده روابط بين الملل وزارت خارجه تاليف پایان نامه کارشناسی ارشد با موبوع : همگرایی منطقه ای در دریای خزر و نقش کشورهای ساحلی 1 1386 دانشگاه استاد امام حسين (ع) داور پایان نامه ارشد با موبوع :سياست خارجی آمریکا در خاورميانه 2
1388 دانشگاه استاد امام حسين (ع) مشاور در پایان نامه ارشد با موبوع :نقش دیتون در ملت سازی بوسنی و هرزگوین 3 1386 دانشگاه استاد امام حسين (ع) مشاور در پایان نامه ارشد با موبوع :نقش سازمانهای بين المللی در نظام تعليم و تربيت افغانستان 4 1388 دانشگاه مدیر امام حسين (ع) پروژه مطالعاتی :بررسی کارکردهای امنيتی سازمانهای منطقه ای 5
1388 دانشگاه تاليف امام حسين (ع) گزارش پژوهشی :سازمان " آسه آن " کارکردهای امنيتی آن 6
1387 موسسه ناظر مطالعاتی اندیشه سازان نور علمی پروژه تحقيقاتی آینده بوسنی و روابط ایران و آمریکا 7
1388 موسسه نا مطالعاتی اندیشه سازان نور ظر علمی پروژه تحقيقات : مسلمانان اروپا 8
1393 دانشگاه استاد تهران مشاور در پایان نامه دیناميک قدرت و تعارض سطح سيستم 9
1393 دانشگاه تأثير تهران تحولات داخلی به امنيت شبکه های منطقه ای (مطالعه موردی تأثير تحولات سوریه بر امنيت شبکه ای ) استاد مشاور 10 1398 دانشگاه استاد راهنما پایان نامه ارشد عنوان : س تهران ياست های دولت اوبا در عراق و سوریه و نقش آن در معتبر سازی برای ظهور داعش 11 1398 دانشگاه استاد راهنما پایان نامه ارشد عنوان : وارسی و مقای تهران سه ماهيت سياست خارجی ایران و اسرائيل در برابر بحران سوریه 12 1398 دانشگاه بررسی تهران