عضو جدید هیأت مدیره شرکت گروه هتل‌های هما تعیین شد.

امیر خلیل‌سنجانی عضو هیأت مدیره شرکت گروه هتل‌های هما شد.

امیر خلیل‌سنجانی عضو هیأت مدیره شرکت گروه هتل‌ها
  • تاریخ انتشار


طی حکمی از سوی مدیرعامل محترم شرکت رفاه و گردشگری تأمین جناب آقای حسین رمضانی، عضو جدید هیأت مدیره شرکت گروه هتل‌های هما منصوب گردید.

با حکم جناب آقای حسین رمضانی، آقای امیر خلیل‌سنجانی بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت گروه هتل‌های هما منصوب شدند.

سوابق حرفه‌ای آقای امیر خلیل‌سنجانی:

- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت رفاه و گردشگری تأمین

- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت گروه هتل‌های رکسان

- مدیرکل اقتصاد و برنا‌مه‌ریزی شرکت گروه هتل‌های هما

- مدیر توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت گروه هتل‌های پارسیاننظرات