اعضای جدید هیأت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجا منصوب شدند.

انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجا

  • تاریخ انتشار

مدیرعامل محترم شرکت رفاه و گردشگری تأمین جناب آقای حسین رمضانی طی احکام جداگانه‌ای دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت رجا را منصوب کرد.

در طی این احکام آقای سید مهدی قاسمی زاویه سادات جایگزین آقای علیرضا علی‌سلیمانی و آقای محمدحسین امیرخانی جایگزین آقای غضنفر فولادی شدند.

نظرات