جناب آقای سید شهرام هروی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع هگتا شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع هگتا منصوب شد.

  • تاریخ انتشار

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع هگتا انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت رفاه و گردشگری تامین اجتماعی، با صدور حکمی از سوی حسین رمضانی مدیرعامل محترم این شرکت، جناب آقای «سید شهرام هروی» به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع هگتا انتخاب و معرفی شد.

بنا بر این گزارش، آقای سید شهرام هروی جایگزین آقای شهریار نبوی  شد.

نظرات