اخبار

هلدینگ گردشگری هگتا:

شرکت رفاه و گردشگری تأمین از سال 1392 فعالیت های خود را در صنعت گردشگری آغاز کرد و با پیوستن شرکت های دیگر به این مجموعه به عنوان بزرگترین هلدینگ بزرگ گردشگری در کشور و در حال توسعه مطرح می باشد.

70

هتل فعال

6000

نیروی انسانی

250

ناوگان ریلی

قطارهای گردشگری رجا

رویداد ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (روزنامه اطلاعات)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه آگهی دعوت به مجمع عمومی

رویداد ها

;