جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گروه هتل های هما در سالن صدف برگزار گردید.

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
    روابط عمومی هگتا
  • دسته
    رخدادها

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گروه هتل های هما با حضور اعضای هیأت مدیره هگتا و اعضای هیأت مدیره گروه هتل های هما و مدیران ارشد هما و هگتا در سالن صدف هتل هما تهران تشکیل شد.

دسته بندی

;