حرفه اى هاى گردشگرى در گروه هتل های هما به عنوان مهمترین برند ملی گردشگری ایران مستقر شدند.

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

حرفه اى هاى گردشگرى در گروه هتل های هما به عنوان مهمترین برند ملی گردشگری ایران مستقر شدند. دکتر عباس شیریان، رییس هیات مدیره تحصیلات دانشگاهى: کارشناسى ارشد مدیریت هتلدارى، دکترى مدیریت و اقتصاد بین المللمدیرعامل شرکت توسعه هتل تجارت تأت، عضو هیات مدیره گروه هتل هاى ویستا طوس ملل جهانگیر حسن زاده، عضو هیات مدیره و مدیرعاملتحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ریاضی کاربردی، کارشناسی ارشد MBA و دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانیدبیر ستاد امور رفاهی و گردشگری اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس هیات امناى هتل پنج ستاره پردیسان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل اسبق هلدینگ گردشگری بیمه ایران پویان رفیعی شاد، عضو هیات مدیرهتحصـــﯿﻼت داﻧﺸـــﮕﺎﻫﯽ: ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺟﻬـــﺎﻧﮕﺮدی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﯽ ارﺷـــﺪ ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺗﻮرﯾﺴـــﻢمدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پرسپولیس ...

دسته بندی

;