جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل ریلی رجا در سالن جلسات هگتا برگزار گردید.

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل ریلی رجا با حضور اعضای هیأت مدیره هگتا و اعضای هیأت شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مدیران ارشد هگتا در سالن جلسات هلدینگ تشکیل شد.

دسته بندی

;