جلسه مرور برنامه های هگتا در شرکت های تابعه

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

جلسه مرور برنامه های هگتا در شرکت های تابعه با حضور اعضای محترم هیات مدیره هگتا، مدیران عامل و مدیران ارشد محترم شرکتهای تابعه-۲۶ بهمن ۱۳۹۸

آقای دکتر رحیم پور مدیرعامل محترم هگتا بر گسترش تعاملات و همکاری های درون سازمانی به منظور توسعه عملیات بازاریابی و سهم بیشتر از بازار و برنامه ریزی بسته های سفر مشترک، تعریف رخدادهای نوآورانه، استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی، بازاریابی و رسانه ای شرکتها، احصای دارایی ها و تعریف پروژه های سرمایه گذاری و توسعه قطارهای گردشگری تأکید کردند.

دسته بندی

;